الفته لبنان

بورک نرگسی

بورك اسفناج و پنير

بورک برنج مدیترانه

سوپ سفید آلمانی

ميگو پلو اسپانيايي با سبزيجات

کونفه ترکی

کیم چی

خاچاپوری

املت منه من

ناچوس مکزیکی

نان سیمیت

کوفته ازمیری

باتر چیکن هندی

تمپورا میگو

نان شیرمال ترکی