فیش اند چیپس(ماهی و چیپس)

میگو سوخاری

چكدرمه ماهى

سالمون با كيوس كيوس

ماهى قزل آلا با هَش براون

ماهى مِيدَم ( جنوب)

فيله تيلاپيلا سرخ كرده

شنیسل ماهی

ماهى قزل آلاى سرخ شده

ماهی شکم پر

ماهی شکم پر

ماهی سالمون تنوری

ماهی چینی

ماهی سالمون

پلو ماهی سالمون

قزل آلا با کره