فیش اند چیپس(ماهی و چیپس)

میگو سوخاری

چكدرمه ماهى

سالمون با كيوس كيوس

ماهى قزل آلا با هَش براون

ماهى مِيدَم ( جنوب)

فيله تيلاپيلا سرخ كرده

شنیسل ماهی

ماهى قزل آلاى سرخ شده

ماهی شکم پر

ماهی شکم پر

ماهی سالمون تنوری

ماهی چینی